Difference between revisions of "Cch Lm Tng Kch Thc Dng Vt T Nhin"

From Chess Moves
Jump to: navigation, search
(Created page with "<h2>Bài Tập Tăng Kích Thước Dương Vật Ultimate Stretch</h2><br />Và bàn tay của bạn cũng vậy. Hãy dùng bàn ta...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
<h2>B&agrave;i Tập Tăng K&iacute;ch Thước Dương Vật Ultimate Stretch</h2><br />V&agrave; b&agrave;n tay của bạn cũng vậy. H&atilde;y d&ugrave;ng b&agrave;n tay ấy vuốt ve sầu dương vật theo hướng l&ecirc;n xuống rồi giữ th&acirc;n rung lắc lư sang trọng nhị mặt c&ugrave;ng với tốc độ vừa phải.<br /><br /><br /><br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />   <br />   <br />   <br /> <p lang="vi" dir="ltr"> [https://twitter.com/hashtag/L%C3%A0m_to_d%C6%B0%C6%A1ng_v%E1%BA%ADt?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw #L&agrave;m_to_dương_vật] [https://twitter.com/hashtag/T%C4%83ng_k%C3%ADch_th%C6%B0%E1%BB%9Bc_d%C6%B0%C6%A1ng_v%E1%BA%ADt?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw #Tăng_k&iacute;ch_thước_dương_vật] [https://twitter.com/hashtag/Ph%E1%BA%ABu_thu%E1%BA%ADt_d%C6%B0%C6%A1ng_v%E1%BA%ADt?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw #Phẫu_thuật_dương_vật] Tăng k&iacute;ch thước dương vật tại nh&agrave; l&agrave; một trong những lựa chọn h&agrave;ng đầu của nhiều ph&aacute;i mạnh.&gt;&gt; Xem th&ecirc;m: [https://t.co/6BQ1AWWXLh https://t.co/6BQ1AWWXLh] [https://t.co/c3lrdg3XER pic.twitter.com/c3lrdg3XER] </p>— Namkhoadongphuong (@Namkhoadongphu1) [https://twitter.com/Namkhoadongphu1/status/1153945317324148736?ref_src=twsrc%5Etfw July 24, 2019] <br />   <br />   <br />   <br /> </blockquote><br /> <br /> <br />  <br /> <br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><ul><br /> <br /> <br /> <br /> <li>Nghỉ ngơi v&agrave; thư gi&atilde;n sau b&agrave;i b&aacute;c t&acirc;p. [https://www.instapaper.com/p/gibbonspeck6 Tăng K&iacute;ch Thước Dương Vật Tại Nh&agrave;] /li&gt;</li><br />  <br />  <br /> <br /> <li>Những điều ch&uacute;ng ta n&ecirc;n lưu &yacute;</li><br />  <br /> <br /> <br /> <li>Lặp kỳ lại c&aacute;c hiểm bước từ 2 đến 4 tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c bạn h&atilde;y k&eacute;o dương vật sang trọng mặt phải.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>– Đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;ch tiến h&agrave;nh dương vật to v&agrave; d&agrave;i hơn hiệu quả.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Lặp kỳ lại c&aacute;c độc bước từ 2 đến 4 nhưng bạn h&atilde;y k&eacute;o dương vật sang trọng ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Lặp kỳ lại c&aacute;c hiểm bước từ 2 đến 4 tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c bạn h&atilde;y k&eacute;o dương vật hướng xuống b&ecirc;n dưới.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br />Hiệu quả khi duy tr&igrave; thực hiện tại b&agrave;i x&iacute;ch tập 15 ph&uacute;t thường ng&agrave;y. C&aacute;ch tiến h&agrave;nh: H&atilde;y tưởng tượng b&agrave;n tay của ch&uacute;ng ta như 1 nh&agrave; leo n&uacute;i v&agrave; dương vật ch&iacute;nh l&agrave; ngọn n&uacute;i cần thiết chinh phục. Nh&agrave; leo n&uacute;i cần c&oacute; những động t&aacute;c hiểm kh&ocirc;n kh&eacute;o, dẻo dẻo để c&oacute; thể l&ecirc;n đến đỉnh.<br />C&oacute; thể tăng cả chiều d&agrave;i v&agrave; k&iacute;ch cỡ của dương vật. [https://www.pinterest.com/svanepalmer/ Tăng K&iacute;ch Thước Dương Vật Tại Nh&agrave; hiệu quả] để lại sẹo, thẩm mỹ cao, sau l&uacute;c phẫu thuật chỉ cần nghỉ ngơi v&agrave;o thời gian tồn tại ngắn c&oacute; thể quan tiền hệ được tức th&igrave;. Phẫu thuật tăng độ cao thấp cậu nhỏ c&oacute; hại th&ocirc;ng? [http://www.linkagogo.com/go/To?url=108559964 Tăng K&iacute;ch Thước Dương Vật Tại Nh&agrave;] t&aacute;c hại của việc phẫu thuật tăng độ cao thấp: C&oacute; thể xuất hiện tại c&aacute;c biến tướng th&ocirc;ng mong muốn.<br />Những quyền lợi của việc d&ugrave;ng phương ph&aacute;p phẫu thuật tăng độ cao thấp dương vật: Khả năng th&agrave;nh c&ocirc;ng xuất sắc gần như l&agrave; 100%, phẫu thuật trong thời gian ngắn.<br /&acirc;y l&agrave; biện ph&aacute;p v&ocirc; c&ugrave;ng hiệu quả c&oacute; thể tăng k&iacute;ch thước dương vật tối đa l&ecirc;n đ&ecirc;n 6cm. C&aacute;c b&aacute;c sĩ sẽ mặc d&ugrave;ng thủ thuật để thực hiện k&eacute;o d&atilde;n, nới lỏng d&acirc;y chằng ở dương vật từ đ&oacute; g&oacute;p mang [https://hvqy1.com/top-5-bai-tap-tang-kich-thuoc-duong-vat-tai-nha/ tăng k&iacute;ch thước dương vật tại nh&agrave;] đến dương vật tăng cả độ cao thấp v&agrave; chiều d&agrave;i. Thời gian phẫu thuật cũng th&ocirc;ng l&acirc;u năm v&agrave; chỉ cần thiết nghỉ ngơi một thời gian ngắn sau đ&oacute; l&agrave; c&oacute; thể sử dụng như so b&igrave;nh th&ocirc;ng thường.<br /><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div>
+
<h2>B&agrave;i Tập Jelquing Tăng K&iacute;ch Thước Dương Vật</h2><br />Dương vật được gắn v&agrave;o cơ thể đ&agrave;n &ocirc;ng bởi một dải m&ocirc; li&ecirc;n quan rất chắc chắn l&agrave;. Việc giảm d&acirc;y chằng n&agrave;y ra sẽ l&agrave;m đổi kh&aacute;c g&oacute;c của dương vật, điều n&agrave;y sẽ khi [https://hvqy1.com/tang-kich-thuoc-duong-vat-top-10-cach-tang-kich-thuoc-tai-nha-tot-nhat-2020/ Tăng K&iacute;ch Thước Dương Vật] ến dương vật “rơi” ra xa khỏi cơ thể tạo ảo gi&aacute;c hiểm tăng chiều nhiều năm, nhất l&agrave; khi ở hiện trạng mượt.<br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><br />PRP vẫn được coi l&agrave; một trong những c&aacute;ch thức điều trị thử nghiệm, suy nghĩa l&agrave; vẫn chưa c&oacute; đủ nghi&ecirc;n cứu v&atilde;n x&aacute;c độc nhận độ an ninh cũng như hiệu quả của n&oacute;. PRP đ&ocirc;i l&uacute;c được gọi l&agrave; kỹ thuật ti&ecirc;m dương vật Priapus Shot, hay P-Shot, được đặt theo thương hiệu của vị thần sinh dục v&agrave; t&igrave;nh dục Hy lạp – Priapus. B&aacute;c sĩ Charles Runels đ&atilde; cải tiến v&agrave; ph&aacute;t triển tiến độ n&agrave;y để gi&uacute;p nam giới bị rối loạn cương dương cũng như c&oacute; dương vật cong do bệnh Peyronie. Một biến thể kh&aacute;c hiểm của phương ph&aacute;p n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; ti&ecirc;m đ&aacute;i cầu nồng độ cao (super-concentrated thrombocyte injection) hoặc STIM shot do b&aacute;c sĩ Neavin s&aacute;ng tạo ra.<br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br /> <br /> <br /> <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />   <br />   <br />   <br />  <p lang="vi" dir="ltr">B&ecirc;n m&igrave;nh sẽ c&oacute; đội ngũ kỹ thuật theo d&otilde;i lộ tr&igrave;nh bạn tập luyện nh&eacute;. [https://t.co/YfZz9emsVo pic.twitter.com/YfZz9emsVo] </p>— M&aacute;y Tập Tăng K&iacute;ch Thước Dương Vật Promen (@DavidNg64838238) [https://twitter.com/DavidNg64838238/status/1289827322682462208?ref_src=twsrc%5Etfw August 2, 2020] <br />   <br />   <br />   <br /> </blockquote><br />  <br />  <br /> <br /> <br /<br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Kh&ocirc;ng n&ecirc;n quan tiền hệ t&igrave;nh dục bữa b&atilde;i để mắc phcửa ải c&aacute;c hiểm bệnh l&acirc;y lan qua đường dục t&igrave;nh.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Kh&ocirc;ng n&ecirc;n ăn thịt trăn hoặc c&aacute;c độc sản phđộ ẩm từ trăn.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hạn chế thức ăn cay n&oacute;ng, thức ăn nhiều mỡ động vật.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Tr&aacute;nh lo &acirc;u, căng thẳng, stress th&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n.</li><br />  <br /> <br /> <br /> <li>Một số điều cần lưu &yacute; l&uacute;c mong muốn tăng độ d&agrave;i rộng dương vật đ&oacute; l&agrave;:</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br />STIM shot kết ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;m PRP c&ugrave;ng với &aacute;p lực &acirc;m để tạo n&ecirc;n những tổn thương vi m&ocirc; ở m&ocirc; dương vật. Điều n&agrave;y cho ph&eacute;p PRP lan đều mọi dương vật v&agrave; cải thiện m&ocirc; với c&aacute;c độc đặc t&iacute;nh phục hồ nướci v&agrave; tươi trẻ của n&oacute;.<br /><br />Penuma l&agrave; một miếng độn vĩnh viễn đ&atilde; được Cục Quản l&yacute; Thực phẩm v&agrave; dược phẩm Hoa kỳ cho ph&eacute;p (kho&aacute;c d&ugrave; vẫn chưa trọn vẹn ph&ecirc; duyệt) cho d&ugrave;ng để tăng độ d&agrave;i rộng dương vật. N&oacute; được l&agrave;m từ silicon y tế dễ uốn v&igrave; vậy tr&ocirc;ng v&agrave; cho cảm gi&aacute;c độc giống như dương vật tự nhi&ecirc;n. [https://my.getjealous.com/mcfarlandhayes42 tăng k&iacute;ch thước dương vật] k&iacute;ch thước dương vật c&oacute; b&igrave;nh an th&ocirc;ng? Một nghi&ecirc;n cứu v&atilde;n c&ocirc;ng bố v&agrave;o th&aacute;ng 07/2019 thường xuy&ecirc;n về c&aacute;c hiểm tiến độ tăng k&iacute;ch thước chu vi dương vật đ&atilde; tuy&ecirc;n bố rằng, c&aacute;c hiểm biến đổi c&oacute; thể kh&ocirc;ng được b&aacute;o c&aacute;o giải tr&igrave;nh.<br /><br />Cđ&oacute; mỡ tự th&acirc;n kết hợp ti&ecirc;m PRP được gọi l&agrave; ti&ecirc;m t&egrave; cầu nồng độ cao c&ugrave;ng với mỡ , một thuật ngữ kh&aacute;c hiểm do b&aacute;c độc sĩ Neavin đặt t&ecirc;n. Phương ph&aacute;p n&agrave;y nhằm mục ti&ecirc;u tăng cả độ cao thấp lẫn cảm gi&aacute;c độc. C&aacute;c hiểm yếu đuối tố ph&aacute;t triển v&agrave;o PRP cũng sẽ cải thiện khả năng sinh sống s&oacute;t của mỡ được cđấy v&agrave;o. Gicửa quan ph&oacute;ng d&acirc;y chằng Ti&ecirc;m PRP v&agrave; cđấy mỡ c&oacute; thể gi&uacute;p tăng độ cao thấp nhưng đối c&ugrave;ng với những người đ&agrave;n &ocirc;ng muốn dương vật d&agrave;i ra hơn th&igrave; c&oacute; một lựa chọn hợp l&yacute; rộng đ&oacute; l&agrave; Giải ph&oacute;ng d&acirc;y chằng treo.<br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div>

Latest revision as of 22:03, 10 August 2020

Bài Tập Jelquing Tăng Kích Thước Dương Vật


Dương vật được gắn vào cơ thể đàn ông bởi một dải mô liên quan rất chắc chắn là. Việc giảm dây chằng này ra sẽ làm đổi khác góc của dương vật, điều này sẽ khi Tăng Kích Thước Dương Vật ến dương vật “rơi” ra xa khỏi cơ thể tạo ảo giác hiểm tăng chiều nhiều năm, nhất là khi ở hiện trạng mượt.


PRP vẫn được coi là một trong những cách thức điều trị thử nghiệm, suy nghĩa là vẫn chưa có đủ nghiên cứu vãn xác độc nhận độ an ninh cũng như hiệu quả của nó. PRP đôi lúc được gọi là kỹ thuật tiêm dương vật Priapus Shot, hay P-Shot, được đặt theo thương hiệu của vị thần sinh dục và tình dục Hy lạp – Priapus. Bác sĩ Charles Runels đã cải tiến và phát triển tiến độ này để giúp nam giới bị rối loạn cương dương cũng như có dương vật cong do bệnh Peyronie. Một biến thể khác hiểm của phương pháp này đó là tiêm đái cầu nồng độ cao (super-concentrated thrombocyte injection) hoặc STIM shot do bác sĩ Neavin sáng tạo ra.

<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

  • Không nên quan tiền hệ tình dục bữa bãi để mắc phcửa ải các hiểm bệnh lây lan qua đường dục tình.
  • Không nên ăn thịt trăn hoặc các độc sản phđộ ẩm từ trăn.
  • Hạn chế thức ăn cay nóng, thức ăn nhiều mỡ động vật.
  • Tránh lo âu, căng thẳng, stress thông thường xuyên.
  • Một số điều cần lưu ý lúc mong muốn tăng độ dài rộng dương vật đó là:

STIM shot kết phù hợp với tiêm PRP cùng với áp lực âm để tạo nên những tổn thương vi mô ở mô dương vật. Điều này cho phép PRP lan đều mọi dương vật và cải thiện mô với các độc đặc tính phục hồ nướci và tươi trẻ của nó.

Penuma là một miếng độn vĩnh viễn đã được Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Hoa kỳ cho phép (khoác dù vẫn chưa trọn vẹn phê duyệt) cho dùng để tăng độ dài rộng dương vật. Nó được làm từ silicon y tế dễ uốn vì vậy trông và cho cảm giác độc giống như dương vật tự nhiên. tăng kích thước dương vật kích thước dương vật có bình an thông? Một nghiên cứu vãn công bố vào tháng 07/2019 thường xuyên về các hiểm tiến độ tăng kích thước chu vi dương vật đã tuyên bố rằng, các hiểm biến đổi có thể không được báo cáo giải trình.

Cđó mỡ tự thân kết hợp tiêm PRP được gọi là tiêm tè cầu nồng độ cao cùng với mỡ , một thuật ngữ khác hiểm do bác độc sĩ Neavin đặt tên. Phương pháp này nhằm mục tiêu tăng cả độ cao thấp lẫn cảm giác độc. Các hiểm yếu đuối tố phát triển vào PRP cũng sẽ cải thiện khả năng sinh sống sót của mỡ được cđấy vào. Gicửa quan phóng dây chằng Tiêm PRP và cđấy mỡ có thể giúp tăng độ cao thấp nhưng đối cùng với những người đàn ông muốn dương vật dài ra hơn thì có một lựa chọn hợp lý rộng đó là Giải phóng dây chằng treo.