Revision history of "Nowe BMW X5 G05 2020 Test"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:40, 10 August 2020Bombertoe6 (talk | contribs). . (6,836 bytes) (+6,836). . (Created page with "<p> Zbyt zaczął wzrastać, tempo wzrostu nie zadowoliło jednak Forda, przeorganizował zupełnie swoją produkcję oraz osłabił cenę samochodu do 355 dolarów. W 1...")